Pris, FORSIKRING og Persondatabeskyttelse mv.

Pris

Advokatfirmaet Kristian Braad (cvr. nr. 38760645) indehaves af advokat Kristian Braad, der er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Kristian Braad fungerer alene som forsvarer i straffesager. Salæret til en beskikket advokat i en straffesag fastsættes af retterne i Danmark ud fra såkaldt vejledende salærtakster. Du kan se taksterne her.

Det fremgår af taksterne, at salæret fastsættes med udgangspunkt i en timesats på kr. 1.755,- med tillæg af moms, dvs. en timesats på kr. 2.193,75 inkl. moms. Salæret betales i første række af statskassen. Hvis du findes skyldig, bliver salæret efterfølgende opkrævet hos dig. Ud over salæret til forsvareren vil du normalt skulle betale for udgifter til sagen som f.eks. blodprøver, DNA-undersøgelser o.lign. Der vil være mulighed for at få en afdragsordning. 

Forsikring

Advokatfirmaet har tegnet ansvarsforsikring og garantiordning hos HDI Global SE Denmark Branch, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø, efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokat Kristian Braad, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatfirmaet Kristian Braad et et personligt drevet advokatfirma, der ikke benytter lovvalgs - eller værnetingsaftaler.

Klager

Advokat Kristian Braad er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Klager over advokaters salærer eller adfærd behandles af advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Yderligere oplysninger kan findes på nævnets hjemmeside, som kan findes her.

Advokat Kristian Braad er medlem af Advokatsamfundet og Landsforeningen af Forsvarsadvokater.

Konto i Lån og Spar Bank : 0400 – 4022328684.

Persondatabeskyttelse

Advokat Kristian Braad er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som advokatfirmaet har modtaget om dig.

Formålene med retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger: 

Advokatfirmaet behandler dine personoplysninger for at være i stand til at håndtere det opdrag, du har givet, eller som advokatfirmaet har fået af retten.

Retsgrundlaget for advokatfirmaets behandling af dine personoplysninger udføres med hjemmel i Persondataforordningen artikel 6, stk. 1 b, hvorefter ”behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er registreret part i eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltning at træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt”.

Kategorier af personoplysninger: 

Advokatfirmaet behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Stamoplysninger, herunder fulde navn, cpr.nr. og folkeregisteradresse, kontaktoplysninger, herunder telefonnummer og mailadresse m.v.

Modtagere eller kategorier af modtagere: 

Som et led i behandlingen af dine personoplysninger videregiver eller overlader advokatfirmaet dine personoplysninger til advokatfirmaets databehandler og til offentlige instanser. Videregivelsen af personoplysninger til offentlige instanser finder kun sted, hvis udfyldelsen af en given tjeneste nødvendiggør videregivelsen.

Personnummeroplysninger afgivet til advokatfirmaet behandles på vores databehandlers sikre servere. Der foreligger en databehandleraftale mellem advokatfirmaet og vores databehandler, hvilket sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med de anførte formål.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer: 

Advokatfirmaet videregiver aldrig dine personoplysninger til virksomheder eller personer i tredjelande.

Opbevaring af dine personoplysninger: 

Afgivne personoplysninger til advokatfirmaet slettes eller gøres uidentificerbare, når de ikke længere tjener det formål, hvortil de er indsamlede. 

Helt konkret afhænger periodens længde af, hvorvidt de afgivne personoplysninger medfører igangsættelse af din sag og dermed etablering af klientforholdet.

Etableres der et klientforhold, vil dine personoplysninger blive slettet eller blive gjort uidentificerbare fem år efter sagens afslutning. 

I enkelte situationer vil dine personoplysninger dog blive behandlet/opbevaret i en længere periode, såfremt formålet med den videre behandling af dine personoplysninger er forenelig med eller identiske med formålet.

Etableres der ikke et klientforhold, vil dine personoplysninger blive slettet og gjort uidentificerbare efter 14 dage.

Retten til at trække samtykke tilbage: 

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte advokat Kristian Braad.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af advokatfirmaets behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dine rettigheder: 

Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til advokatfirmaets behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine nedenstående rettigheder, skal du kontakte advokat Kristian Braad.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som behandles om dig, samt en række yderligere oplysninger
Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for advokatfirmaets almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvarer eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod advokatfirmaets ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. 
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet: 

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, advokatfirmaet behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk